Poslanie CVČ v Kysuckom Lieskovci:V športe hľadať krásu, krásu nájsť v umení, v umení získať múdrosť, ktorú vedieť využiť.”

Správa o činnosti Centra voľného času

v Kysuckom Lieskovci

Centrum voľného času v Kysuckom Lieskovci, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 208

Hodnotiaca správa CVČ v Kysuckom Lieskovci za školský rok 2011/2012

 

Poslanie CVČ v Kysuckom Lieskovci: „ V športe hľadať krásu, krásu nájsť v umení, v umení získať múdrosť, ktorú vedieť využiť.“

 

1.Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov  v ich voľnom čase. CVČ  usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl . V školskom roku 2011/2012 kladie dôraz  najmä na:

- Prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi.

∙ Vytvárať predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú

problematikou voľného času detí a mládeže.

∙ Poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou na školách a v školských zariadeniach, občianskym združeniam, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a taktiež ďalším fyzickým a právnickým osobám, ktoré o takúto pomoc požiadajú.

∙ Vytvárať podmienky, zabezpečovať a organizovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú,

športovú a rekreačnú činnosť počas celého kalendárneho roka.

∙ Vytvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností.

∙ Organizovať podľa potrieb detí športové, kultúrne a iné súťaže.

∙ Zhromažďovať základné informácie v oblasti voľno časových aktivít a poskytovať ich celej

členskej základní CVČ.

∙ Venovať pozornosť talentovaným deťom a mládeži a taktiež hendikepovaným deťom

a mládeži.

∙ Venovať pozornosť mamičkám s deťmi a vyplniť ich čas činnosťou, ktorá ich obohatí počas

materskej dovolenky.

∙ Podnecovať pútavou a zaujímavou formou dopyt detí a mládeže pri voľno časových

aktivitách.

∙ V príležitostnej záujmovej činnosti sa zameriavať na podujatia, ktoré sa dajú organizovať

v priestoroch CVČ, alebo spolupracovať s inými subjektmi pracujúcimi s deťmi a mládežou.

2.V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnilo päť pedagogických porád:

Plán práce na školský rok 2011/2012

Príprava projektu s spolupráci Coop Jednota Čadca

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti z a I. polrok

            Plán letnej činnosti

      Hodnotenie splnených úloh a výsledkov za školský rok 2011/2012

3.Centrum voľného času v Kysuckom Lieskovci sa školskom roku 2011/2012 zapojilo do projektu COOP Jednota „Nech sa nám netúlajú...“, ktorý ešte nebol vyhodnotený.

4.Detským právam a boju proti šikane, závislosti sa okrem pravidelnej činnosti venujeme aj formou prednášok a taktiež činnosťou v letných táboroch..
 Deti z znevýhodneného prostredia boli pravidelne zapojené do všetkých podujatí CVČ.
 Ochrane prírody sa venoval záujmový útvar Eko. Príprave na povolanie sa venoval záujmový útvar Úspešný mladý ekónom, Hry s jazykom, Matematický, Počítačový, Astronomický. Zdravému spôsobu života sa venujeme v celoročnej činnosti športom, turistikou a poznávaním prírody.
 Naďalej pokračujeme v dobrej spolupráci s Obecným úradom v Kysuckom Lieskovci, Turistickým oddielom, s majiteľom koní Františkom Hunčíkom, /. Uvedení s nami spolupracujú pri organizovaní športových a kultúrnych podujatí./ Členovia jednotlivých záujmových útvarov úspešne reprezentujú Obec Kysucký Lieskovec, získavajú popredné umiestnenia nielen v okrese Kysucké Nové Mesto, ale aj krajských súťažiach , v Slovenskej republike a niektorí sú úspešní aj za hranicami našej vlasti.

Hlavnou úlohou nášho zariadenia je organizovať a zabezpečovať prácu s deťmi a mládežou v oblasti techniky, prírodných vied, spoločenských vied, tvorby a ochrany životného prostredia, kultúry a umenia, jazykového vzdelávania, spoločenskej výchovy a zábavy, pohybových aktivít, turistickej a rekreačnej činnosti a boja proti drogovej závislosti.

5.V mesiaci júl 2012  spolupráci s obcou Kysucký Lieskovec pripravilo CVČ vystúpenie detí

 na hodovej slávnosti obce a tiež množstvo športových súťaží pre detí a mládež nielen obce, ale aj širokého okolia.

V čase od 8.7.2012 do 13.7.2012 pripravilo CVČ pre deti tuzemský letný tábor v rekreačnom prostredí Milochov v spolupráci s CVČ Považská Bystrica.

V dobe od 28.7.2012 do 5.8.2012 CVČ zabezpečilo zahraničný tábor pre deti, mládež i rodičov v Taliansku-Lignano Sabiadoro. Do všetkých uvedených aktivít sa zapojili obidve vychovávateľky CVČ . Počas letnej prázdninovej činnosti v čase od 13.8.2012 do 17.8.2012 CVČ pripravilo pre deti klubovú činnosť, počítačové hry, športovú činnosť, výlety do prírody.

6.Pedagogickí zamestnanci úspešne ukončili viacero vzdelávacích aktivít :

- Koordinátor drogovej prevencie/ MPC Trenčín

            - Funkčné vzdelávanie/ MPC Bratislava

            -  Finančná gramotnosť/MPC Bratislava

            -  Aktualizačné vzdelávanie Základná obsluha počítača/Ústav informácii a prognóz školstva        Bratislava.

7.Aplikácia vzdelávacích  poukazov bola zabezpečená kvalifikovanými externými pedagógmi.

Záujemcovia si mohli vybrať z pestrej palety  ponúknutých záujmových útvarov v oblasti jazykov, spoločenských vied, prírodných vied, kultúry a umenia telovýchovy a športu, turistických a branných športov. V priebehu šk. r. 2011/2012 CVČ zabezpečovalo nielen odmeňovanie pedagógov, ale aj vybavenie jednotlivých záujmových útvarov didaktickými pomôckami.

8.Spolupráca s obcou je na veľmi dobrej úrovni. CVČ sa podieľa takmer na všetkých spoločenských akciách spoluorganizovaných obcou. Takýmto patrili predovšetkým Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Vianočný zvonček, Štefansky stolno-tenisový turnaj, MDŽ, Deň matiek, Stavanie mája, Deň detí, Lieskovský oriešok a mnohé ďalšie. Spolupráca s Obecným úradom – na veľmi dobrej úrovni, spolupráca so ZŠ, s MŠ a ZUŠ v Kysuckom Lieskovci je tiež na veľmi dobrej úrovni. CVČ rozšírilo spoluprácu s Folklórnym súborom Kysucký Lieskovec, s Hasičským zborom Kysucký Lieskovec a Zväzom záhradkárov Kysucký Lieskovec.

9.Centrum voľného času taktiež aktívne spolupracuje s radou školského zariadenia. Prerokúvajú

sa najmä aktuálne problémy, týkajúce sa prevažne finančných prostriedkov a tiež organizačného zabezpečenia.

 10.Centrum voľného času sa svojou prácou zviditeľňuje nielen v obci Kysucký Lieskovec. Začiatkom  novembra 2011  sa uskutočnilo vystúpenie Úcta k starším v Domove dôchodcov v Kysuckom Novom Meste.

V spomínanom domove sa deti z CVČ prezentovali aj s pásmom veľkonočných kolied v mesiaci marec 2011.  

V mesiaci december 2011 sa pre širokú verejnosť uskutočnila v klubovni CVČ Výzdoba vianočných perníčkov, v januári 2012 Drôtikovanie- výroba náušníc, v dobe od 26.3.2012 do 30.3.2012 Veľkonočná výstava, v apríli 2012 pre žiakov 2.st. Andersonova noc, v júni 2012  Andersonova noc pre žiakov 1.st.  a Noc kostolov.

CVČ v Kysuckom Lieskovci sa tiež  zviditeľňuje s dobrými umiestneniami napr. v športových súťažiach, v recitácii, speve.

CVČ má  svoju webovú stránku, svoje pútače, na ktorých pravidelne oboznamuje so svojimi aktivitami a výsledkami v centre obce, v areáli Základnej školy Kysucký Lieskovec a  v priestoroch  CVČ.

K výraznému zviditeľňovaniu Centra voľného času v Kysuckom Lieskovci prispievajú najmä výborné umiestnenia členov záujmových útvarov nielen v okresných, ale aj krajských  i celorepublikových súťažiach.

                          

V Kysuckom Lieskovci 29.10.2012                   Mgr. Magdaléna Trubanová

                                                                 riaditeľka CVČ v Kysuckom Lieskovci

Prerokované v Rade školského zariadenia CVČ Kysucký Lieskovec. / 26.10.2012 /